Β. Δημοσιεύσεις

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Chatziantoniou A., Petropoulos G., Psomiadis E., 2017. Co-orbital Sentinel 1 & 2 for Wetlands Mapping Based on Machine Learning: A Case Study from a Mediterranean Setting. Remote Sensing, 9, 1259, p.19; doi:10.3390/rs9121259 [IF: 3,244 in 2017].
 2. Dalezios R.N., Dercas N., Spyropoulos V.N., Psomiadis E., 2017. Water availability and requirements for precision agriculture in vulnerable agroecosystems. European Water 59: 387-394, Issue III, (EWRA).
 3. Dercas N., Spyropoulos N.V., Dalezios N.R., Psomiadis E., Stefopoulou A., Mantonanakis G. and Tserlikakis N., 2017. Cotton evapotranspiration using very high spatial resolution WV-2 satellite data and ground measurements for Precision Agriculture. Ecology and The Environment, Vol. 220, 101-106, WITpress (Sustainable Water Resources Management International conference IX), doi:10.2495/WRM170101.
 4. Psomiadis E., Parcharidis I., Poulos S., Stamatis G., Migiros G., Pavlopoulos A., 2005. Earth observation data in seasonal and long term coastline changes monitoring: the case of Sperchios River delta. Zeitschrift fur Geomorphologie, Suppl.-Vol.137 (supplementary issue), p.159-175, Berlin-Stuttgart. [IF: 0,716 in 2005].
 5. Parcharidis Is., Gartzos E., Psomiadis E., 1999. Αναγνώριση ζωνών εξαλλοίωσης στη νήσο Λέσβο, με εφαρμογή λόγων των φασματικών καναλιών του Landsat 5 TM. Ορυκτός Πλούτος, Νο 112, τεύχος Ιούλιος-Σεπτέμβριος, σελ. 37-46, Αθήνα.
 6. Parcharidis Is., Psomiadis E., Stamatis G., 1998. Using Landsat TM images to study karstic phenomenon. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation (INT J APPL EARTH OBS – formerly ITC Journal) 1998 (2), pp. 118-123. [IF: 0,29 in 2001].

 

 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. Psomiadis E., Dercas N., Dalezios R.N., Spyropoulos N., 2017. Evaluation and cross-comparison of vegetation indices for crop monitoring from Sentinel-2 and WorldView-2 images, Proceedings of SPIE (Remote Sensing for Agriculture, Ecosystems, and Hydrology XIX), The International Society for Optical Engineering, 10421, 104211B (Warsaw) doi: 10.1117/12.2278217.
 2. Athanasakis G., Psomiadis E., Chatziantoniou A., 2017. High-resolution Earth Observation data and spatial analysis for burn severity evaluation and post-fire effects assessment in the Island of Chios, Greece. Proceedings of SPIE (Remote Sensing- Earth Resources and Environmental Remote Sensing/GIS Applications), The International Society for Optical Engineering, 10428, 104281P (Warsaw) doi: 10.1117/12.2278271.
 3. Kavvadias A., Psomiadis E., Chanioti M., Tsitouras A., Toulios L., Dercas N., 2017. Unmanned Aerial Vehicle (UAV) data analysis for fertilization dose assessment. Proceedings of SPIE (Remote Sensing for Agriculture, Ecosystems, and Hydrology XIX), The International Society for Optical Engineering, 10421, 1042121 (Warsaw/Poland) doi:10.1117/12.2278152
 4. Fakhri F., Psomiadis E., Parcharidis I.,2012. Monitoring soil deformation using persistent scatters interferometry (psi) technique: the case study of Thessaly prefecture (Central Greece). IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, 22-27 July, Munich, Germany (pending review results) (Abstract)
 5. Psomiadis E., Stamatis G., Parpodis K., Kontari A., 2011. Assessment of the effect of natural and human parameters in the underground aquifer of the Sperchios river basin alluvial zone. Proceedings of the 9th International Hydrogeological Congress, Advances in the research of aquatic environment, Vol. 2, pp. 307-315, Kalavryta.
 6. Soulis K., Psomiadis E., Kerkides P., 2010. Development and Testing of a Spatially Distributed Continuous Hydrological Model for Assessing Desertification. Workshop in the frame of the European Commission “Understanding, Assessing and Monitoring Desertification”, Institute of Mediterranean Forest Ecosystems and Forest Products Technology, Athens, Greece, May 2010.
 7. Migiros G., Psomiadis E., Papanikolaou I., Karamousalis T., Stamatis G., 2008. Groundwater coastal discharge of the karstic system of the Mani Peninsula, Southern Peloponnesus-Greece. Πρακτικά 8ου Διεθνούς Υδρογεωλογικού Συνεδρίου, Τόμος 1, σελ. 317-326. (pdf)
 8. Kerkides P., Soulis, K., Psomiadis E., Giannoulopoulos P., 2007. Water resources conditions assessment in Greece and their role in desertification. Poster article. GNEST congress, Cos island, B 365-373.
 9. Mimides T., Psomiadis E., Trikili I., 2007. Monitoring land use changes and soil degradation using SPOT and temporal aerial photograph data – The case of Vathy basin (Kalymnos Island-Dodecanese Greece. Πρακτικά 11ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Τόμος 3, σελ. 1476-1484. (pdf)
 10. Papaioannou G., Mitropoulou A., Kitsara G., Kerkides P., Giannoulopoulos P., Psomiadis E., 2007. Drought Indices over Crete, Poster article. Proceedings of Water Resources Management Conference: New Approaches and Technologies, University of Crete Chania, 14-16 June, pp.375-378.
 11. Kerkides P., Giannoulopoulos P., Psomiadis E., 2006. Land use change detection and possible effects: The case of Iria basin. e-Proceedings of the International Conference on Information Systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment and Food Technology, HAICTA 2006, Volos.
 12. Psomiadis E., Parcharidis I., Stamatis G., Foumelis M., 2005. Remotely sensing data and thematic mapping for sustainable developing in Sperchios river basin (Central Greece). Proceedings of SPIE (12th International Symposium of Remote Sensing, September, Bruges, Belgium), Volume 5983, Article number 59831U, (12 pages) (pdf)
 13. Parcharidis I., Mahdi Z., Foumelis M., Psomiadis E., 2005. Investigation on Bam (Iran) earthquake 26/12/03, based on interferometric coherence. Proceedings of SPIE (12th International Symposium of Remote Sensing, September, Bruges, Belgium), Volume 5983, Article number 59831T, (8 pages).
 14. Psomiadis E., Parcharidis I., Poulos S., Migiros G., 2004. Short period change detection of Sperchios lower delta area using space radar images. Πρακτικά 10ου Διεθνούς Συνεδρίου. Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, τομ. ΧΧΧVI, σελ. 919-927
 15. Παρχαρίδης Ι., Ψωμιάδης Ε., 2002. Συγχώνευση οπτικών δεδομένων και radar και χρήση χωρικών φίλτρων για την χαρτογράφηση του υδρογραφικού δικτύου. Πρακτικά 6 Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου της Ελληνικής  Γεωγραφικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη 3-6 Οκτωβρίου, Τόμος II, σελ. 216-223 (pdf)
 16. Παρχαρίδης Ι., Ψωμιάδης Ε., 2002. Συγχώνευση οπτικών δεδομένων και radar και χρήση χωρικών φίλτρων για την χαρτογράφηση του υδρογραφικού δικτύου. Πρακτικά 6 Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου της Ελληνικής  Γεωγραφικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη 3-6 Οκτωβρίου, Τόμος II, σελ. 216-223
 17. Parcharidis I., Lagios E., Psomiadis E., 2001. Multitemporal vulnerability assessment in a high flash flood risk area using RS/GIS techniques: The case study of Hymittos Mt. (Athens). 9ο Συνέδριο της  Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Τόμος 5, σελ. 2055-2062.
 18. Parcharidis I., Gartzos Ε., Psomiadis E., 2001. Evaluation of different remote sensing methods for the detection of hydrothermal alteration zones in Milos island (Greece). 9ο Συνέδριο της  Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Τόμος 5, σελ. 2047-2054.
 19. Stamatis G., Gatsis I., Psomiadis E., Parcharidis I., 2000. Satellite data and information technology to the verification of coastal water pollution deriving from human activities, in Vavrona gulf (Attica, Greece). 5o Διεθνές Συνέδριο για την Προστασία και Αποκατάσταση του Περιβάλλοντος, 3-6 Ιουλίου 2000 (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Θάσος), Τόμος 1, σελ. 535-542.
 20. Parcharidis I., Gatsis I., Psomiadis E., Stamatis G., 1999. Landsat TM data and information technology to potential water pollution detection in Vegoritis-Petron Lakes (Greece). Πρακτικά 6oυ Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 30 Αυγούστου-2 Σεπτεμβρίου 1999, Σάμος, Τόμος Α, σελ. 401-409.
 21. Parcharidis I., PsomiadisE., Tsintzouras S., 1998. Remote Sensing and raster Geographic Information System techniques, detecting the relation between natural vegetation and lithology-morphology. 8o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, με έμφαση στην περιβαλλοντική Γεωλογία, Πάτρα 27-29 Μαΐου 1998, Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, τόμος 1, σελ. 297-305.
 22. Ψωμιάδης, Ε., Παρχαρίδης, Ισ., Σταμάτης, Γ., Παυλόπουλος, Α., 1997. Μελέτη των καρστικών συστημάτων στις λεκάνες Νότιας Στερεάς Ελλάδος με χρήση δορυφορικών εικόνων Landsat και G.I.S». Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου (με έμφαση στα θέματα ποιότητας και μόλυνσης-ρύπανσης του υπόγειου και επιφανειακού νερού), Θεσσαλονίκη 14-16 Νοεμβρίου 1997, σελ. 600-611.
 23. Ψωμιάδης, Ε., Παρχαρίδης, Ισ., 1996. Ανίχνευση της διαφυγής υπογείων υδάτων κατά μήκος των παράκτιων λεκανών στην περιοχή Γαλαξίδι-Ιτέα με χρήση Τηλεανίχνευσης και GIS. Συμπόσιο Τηλεανίχνευσης και Εφαρμογές, Ίδρυμα Ευγενίδου, Νοέμβριος, Αθήνα.
Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s